Het rugzakje dat elk kind draagt bij de start op school is niet gelijk gevuld. Er
zijn verschillen merkbaar op verschillende domeinen: socio-emotioneel, motorisch,
zintuigelijk, muzisch, moreel, positieve ingesteldheid, taalontwikkeling,
denkontwikkeling en ontwikkeling van de zelfsturing.
Ook de thuiscultuur en thuissituatie kunnen erg verschillen. Sommige kinderen worden
erg gestimuleerd en ondersteund terwijl anderen vooral moeten rekenen op de juf of
meester. Sommige ouders hebben eenzelfde visie rondom school lopen, anderen
houden er een totaal andere visie op na. En toch starten al deze kinderen in onze school!
We zullen met een ieder van hen op stap gaan, hen begeleiden en stimuleren in hun
ontwikkeling, opdat ze de beoogde eindtermen en ontwikkelingsdoelen mogen
bereiken.
Het zorgbeleid op school verloopt volgens het zorgcontinuüm, opgenomen in het
zorgvademecum van het VVKBAO. Het zorgteam begeleidt leerlingen, ouders,
leerkrachten en overlegt met externen. We maken gebruik van buitenschoolse hulp
(CLB, logo, kine, Bednet, ondersteuningsnetwerk, revalidatiecentra …) maar ook van de
kennis binnen ons eigen team. We werken handelingsgericht. Via ons digitaal
zorgsysteem in Smartschool kunnen we onze zorgvragen en de genomen
maatregelen in kaart brengen. Regelmatig overleg met ouders en externen is belangrijk.
In dit overleg spelen zorgcoördinator, CLB, klasleerkracht, zorgleerkracht, ouders, de
directie en ook de leerling een belangrijke rol. Het principe van inclusie, waarbij we
verscheidenheid aanvaarden in onze school, wordt niet uit de weg gegaan!