Tuchtmaatregelen

 

 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

een verwittiging in de agenda;

een strafwerk;

een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

een schorsing van één dag;

een schorsing van meerdere dagen;

een uitsluiting.

 

Meer informatie kan u terugvinden in het in het schoolreglement dat  te downloaden is onder de rubriek 'pedagogisch project'.