Getuigschrift/dubbelen/buitengewoon onderwijs 

                                                                                                       

Getuigschrift?
De periode in het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. Is je kind een regelmatige leerling geweest? Dan beslist de klassenraad (met daarin leraren en clb-medewerkers) of het de doelen uit het leerplan ‘voldoende’ beheerst. Als dat zo is, heeft je zoon of dochter zijn eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs.

Je kind moet de lagere school niet op zes jaar afwerken: het moet minstens vier jaar doorbrengen in de lagere school. De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling bijvoorbeeld al na het vijfde leerjaar een getuigschrift basisonderwijs geven zodat hij naar het secundair kan overstappen.

Een kind mag maximum acht jaar doorbrengen in de lagere school. Voor dat achtste jaar is een gunstig advies van het clb en van de klassenraad nodig. Maar de ouders hebben het laatste woord. Leerlingen die vijftien jaar zijn, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

 

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

Buitengewoon?

Bij de overstap van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, krijg je wel een advies van het clb en de school, maar het is niet bindend. Ouders hebben daar het laatste woord.

 

Overgaan of zittenblijven?

Of een kind naar een volgend leerjaar (bijvoorbeeld van het tweede naar het derde) mag overgaan, beslist de school. De school bepaalt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’.

Heeft je kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Het kan toch starten in het eerste leerjaar A(lgemeen) van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het clb van de secundaire school dat zien zitten. Het kan ook instappen in het eerste leerjaar B(eroeps). Zelfs leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen daar starten. Voorwaarde is wel dat ze twaalf zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar A of B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift van het basisonderwijs.