In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden voor kleuters  niet steeds gewettigd worden door medische attesten. Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Dit kan best telefonisch bij de secretaresse of de directie.

De Belgische leerplicht bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het vijf jaar wordt. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende : uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties.

 

Ziekte

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind weer naar school gaat.

Lees de afspraken over ziekte in het schoolreglement na om misverstanden te vermijden.

Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:

 • Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = medisch attest)
 • Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders
 • Kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte of een ongeval, kunnen onder bepaalde voorwaarden onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs (SIO) volgen. Door synchroon internetonderwijs kan je kind via de computer thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen.

Behalve in het geval van ziekte kan je kind in nog een aantal gevallen van school wegblijven. Sommige afwezigheden zijn een recht, voor andere is de toestemming van de directeur vereist.

Recht om afwezig te zijn

 

Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:

 • Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant
 • Om een religieuze feestdag te vieren
 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (zoals door een overstroming of een staking van het openbaar vervoer)
 • Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

Met toestemming van de directie

 

Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:

 • Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad
 • Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een vereniging of door een individuele selectie
 • Wegens deelname aan time-out-projecten
 • Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)
 • Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard

 

In enkele uitzonderlijke situaties kan je kind ook nog afwezig zijn in het basisonderwijs met toestemming van de directie:

 • Om de ouders te vergezellen tijdens hun ‘trekperiode’ als binnenschipper, woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest
 • Om de topsporten tennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen.

 

Opgelet : deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer)  Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.