Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag geen kans maakt. We werken vanuit verschillende invalshoeken. Wanneer leerlingen zich goed voelen in hun vel, zich veilig en verbonden voelen met elkaar en in hun omgeving een oprechte betrokkenheid ervaren, stijgt het welbevinden en duiken er minder problemen op. Een warm en veilig klasklimaat nodigt uit om vlotter te praten over gevoelens, strubbelingen en problemen. Dit onderlinge vertrouwen en de wederzijdse zorg voor elkaar kunnen problemen heel snel in de kiem smoren.


- In elke klas worden bij het begin van het schooljaar klasafspraken gemaakt waarnaar regelmatig verwezen wordt. Ook (on)gewenst gedrag of ruzie op de speelplaats komt aan bod.
- Elk kind krijgt veel kansen om zijn/haar talenten naar voor te brengen.
- Bij ruzies/pestgedrag wordt met de kinderen besproken wat er goed of fout ging en in de klas wordt er dieper ingegaan om tot een goede oplossing te komen.
- Samen leuke activiteiten doen, bevordert de samenhorigheid en stimuleert de onderlinge verbondenheid in de klasgroep.
- Leerkrachten winnen het vertrouwen van de leerling door tijd te nemen om naar het kind te luisteren, vertrouwelijk om te gaan met informatie en respect te tonen.

In bijlage vind je een brochure voor ouders en onze schoolvisie i.v.m. pesten.