MDO

 

MDO staat voor Multi Disciplinair Overleg

Dit is een overleg met de klastitularis, het CLB, de zorgcoördinator, zorgleerkracht, directeur en eventuele externe dienstverleners (logopedisten, ergotherapeuten…).

Dit wordt niet voor elke leerling georganiseerd, enkel voor die leerlingen waarbij dieperliggende problemen zijn geconstateerd of schoolexterne hulp is gewenst.

De ouders worden op de hoogte gebracht en krijgen een brief mee waarin  hun toelating wordt gevraagd voor verder onderzoek.