LEERLINGENPARLEMENT

 

 

Een filmpje: https://vimeo.com/190432424

1.Wat?

Doel van het leerlingparlement is de leerlingen een forum te bieden om op schoolniveau  te  participeren a.h.v. een parlement (zie actiepunten uit ons GOK-plan). In dat parlement worden diverse onderwerpen aangehaald, besproken en opgevolgd.  Binnen de eigen klas kan iedere leerling  in eigen naam spreken. Binnen het leerlingparlement zetelen de verkozen leerlingen als vertegenwoordigers van de klas. Op deze beide niveau’s, op klas-en schoolniveau, willen we onze leerlingen communicatievaardigheden aanleren: overleggen, afstemmen, argumenteren, rekening houden met elkaar,…

Het leerlingenparlement  zal de drempel tussen leerling, leerkracht en school verlagen. Tevens wordt er op die manier ook gewerkt aan de leergebiedoverschrijdende eindtermen: sociale vaardigheden.

 

2.Wanneer?

5 x op een jaar op dinsdag van 12.15 uur tot 13.00 uur

 

4.Welke klassen?

Voor de klassen van de tweede en derde graad.

Vanuit elke klas worden2 afgevaardigden verkozen. Indien iemand door één of andere reden verhinderd is om te komen, kan de klasleerkracht een vervanger aanduiden.  

5.Hoe?

  • Verkiezen van de afgevaardigden van elke klas (2 leerlingen per klas): de klasleerkracht legt de werking en de bedoeling van het parlement uit. (o.a. benadrukken van de vereiste persoonlijkheid van de afgevaardigden, in naam van de groep spreken, verantwoordelijkheid kunnen dragen, luisterend oor kunnen bieden, open houding…)
  • Na deze uitleg krijgt elke leerling kopij van de klaslijst. Hierop duidt hij/zij aan welke leerlingen volgens hem/haar in aanmerking komen
  • De leerkracht bekijkt deze resultaten en bespreekt dit met de klasgroep.
  • Andere kandidaten kunnen zich ook opgeven
  • Door middel van schriftelijke stemming kiezen de leerlingen uit al de kandidaten 2 vertegenwoordigers. Ieder kind brengt een stem uit en het is niet mogelijk om op zichzelf te stemmen. De twee kinderen met de meeste stemmen zijn de afgevaardigden van de klas.

Bij een gelijk aantal stemmen kan je verschillende oplossingen aanreiken:wisselen van leerling per vergadering, werken met reserves…

 

6.Wat bespreken we in het leerlingenparlement?

De afgevaardigden luisteren goed rond naar wat er leeft in de klas, op de speelplaats…

Door leerlingen van 6C werden brievenbussen geknutseld die zich op verschillende plaatsen in de school zullen bevinden.

Zaken die sommige leerlingen storen of waar een andere aanpak voor noodzakelijk is worden besproken. Ook topics  aangebracht door leerkrachten, directie en zorgteam kunnen besproken worden.

Als prioritair thema zien wij : pesten op de speelplaats, voorstellen om middagpauze aangenaam door te brengen

 

7.Wie zal het leerlingenparlement begeleiden?

De zorgleerkrachten zullen dit op zich nemen. Andere leerkrachten die dit graag éénmalig of meermaals willen bijwonen zijn natuurlijk ook welkom. Ook de directeur  zal hierbij aanwezig zijn.

 

8.Verloop van de vergaderingen van het parlement

*startvergadering:         -feestelijke ontvangst

-voorstelling van de leden

-taakbeschrijving en verkiezing van een voorzitter

-taakbeschrijving en verkiezing van een verslaggever

-opstellen van het huishoudelijk reglement

-zorgleerkrachten brengen het eerste acute onderwerp aan: speelplaatswerking + pestproblematiek

-de leerlingen leggen bovenstaande onderwerp voor aan de klasgroep en houden nadien in de klas een ‘brainstorm’ hieromtrent. De leerkracht bepaalt zelf het moment van ‘discussie’. Er worden per klas een aantal opmerkingen en voorstellen geformuleerd die de leerlingen meenemen naar de volgende vergadering.

Na deze aanzet is het de bedoeling dat de leerlingen zelf ook onderwerpen naar voor brengen die leven binnen de school. De agenda’s voor de volgende vergaderingen worden hierop gebaseerd.

De verslaggever maakt van elke vergadering een verslag. Hij /zij bezorgt dit aan de zorgleerkrachten die voor de verspreiding zorgen. Dit verslag komt in het mapje van leerlingparlement. (per klas één mapje)