Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die omschreven zijn in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. 

We willen op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan onze leerlingen een kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. We streven de totale vorming van onze leerlingen na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal. We willen de leerlingen begeleiden in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid.

Het collegeteam stelt alles in het werk om een gunstig klimaat te scheppen zodat dit opvoedingsproject kan worden gerealiseerd.

 

9 bouwstenen

 

Kinderen kunnen pas een optimale ontwikkeling doormaken als ze met plezier naar school komen. Inzetten op hun welbevinden is ons allereerste en belangrijkste doel. 'Zich goed voelen '!  'Goed' kan daarbij worden vervangen door 'veilig', 'blij', 'gewaardeerd', 'welkom', 'gehoord', 'betrokken', 'ontspannen' en 'geborgen'.

Ouders zijn sterke en volwaardige partners. Samen kunnen we meer betekenen voor onze leerlingen. Daarom besteden we veel aandacht aan communicatie. Infomomenten, oudercontacten en oudergesprekken, uitwisselen van info via agenda's, heen-en weerschriftjes en rapporten. Laagdremeplig en met wederzijds respect!

Zorgen voor een krachtige leeromgeving waarbij we kinderen uitdagen op maat, motiveren, oog hebben voor talenten, voor verscheidenheid en voor differentiatie ... dat kan alleen maar met een sterk team! We maken tijd voor bijscholing, intern overleg en overleg met professionele partners.

We dragen zorg voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat heeft elkeen nodig? Hoe zorgen we voor gelijkeonderwijskansen? Gemotiveerde zorgcoördinatoren houden deze noden nauwlettend in het oog en werken in overleg met anderen een zorgplan uit.

Door veel aandacht te schenken aan sociale vaardigheden willen we dat onze leerlingen uitgroeien tot mondige, kritische, zelfstandige, zorgzame jongeren vol zelfvertrouwen. De doorstroming van kleuterschool  naar lagere school en van lagere school naar secundair krijgt veel aandacht.

Elke leerling wordt een ster als we hem of haar laten schitteren!